เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: จังหวัดลำพูน ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง จำนวน ๓,๑๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

วันที่ 20 ส.ค. 2564, 15:20 [ จำนวนคนเข้าดู 155 ]

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 3 1 4 1

วันนี้

จำนวน

209

สัปดาห์นี้

จำนวน

2384

เดือนนี้

จำนวน

6509

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]